TRANSGEA - Transgraniczna współpraca w zakresie lokalnych działań adaptacyjnych do zmian klimatu

Konferencja „Adaptacja do zmian klimatu poprzez działania lokalne – wyzwania i możliwości w regionie transgranicznym Polski i Saksonii” 30.09.2019 Zgorzelec

Podczas drugiej konferencji zorganizowanej przez IMGW-ZBŚ w projekcie TRANSGEA przedstawiciele partnera wiodącego projektu IMGW-PIB, przedstawili dwie prezentacje dotyczące założeń i przebiegu realizacji projektu, a także działań związanych z ekstremalnymi zdarzeniami pogodowymi w regionie wsparcia. Szczególną uwagę poświęcono zjawiskom suszy i powodzi jako czynnikom powodującym znaczne straty materialne, a w przypadku powodzi również będących zagrożeniem dla zdrowia i życia mieszkańców.

Kolejne prezentacje, przedstawione przez polskich partnerów projektu (Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja i Fundacja Natura Polska) dotyczyły kwestii związanych z działaniami ukierunkowanymi na łagodzenie skutków zmian klimatu w skali lokalnej. W trakcie wystąpień zwrócono uwagę na problemy związane z małą retencją oraz aspektami dotyczącymi świadomości społecznej w kontekście zmian klimatu. Pokreślono także znaczenie akcji pokazowych ukierunkowanych na edukację i promocję oraz działań związanych z nasadzeniami drzew. W dalszej kolejności przedstawione zostały prezentacje niemieckich partnerów projektu - GÜSA e.V. i SAPOS GmbH. Dotyczyły one potencjalnych skutków zmian klimatu w kontekście oddziaływania na osoby starsze (GÜSA e.V.), a także kwestii związanych z podnoszeniem świadomości w zakresie zmian klimatu poprzez działania edukacyjne dla młodzieży (SAPOS GmbH).

Po zakończeniu prezentacji odbyły się dyskusje w grupach, w czasie których uczestnicy konferencji mieli możliwość wyrażenia opinii na temat adaptacji do zmian klimatu w skali lokalnej i działań z nimi związanych. Ocenione zostały skutki zmian klimatu obserwowane w najbliższym otoczeniu, a także przedstawiono propozycje działań łagodzących. Ostatnią część konferencji stanowiło podsumowanie wyników dyskusji w grupach.